အရေးကြီးကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လူမှုကွန်ယက်များပေါ်တွင် မမျှဝေပါနဲ့။