အခြေခံမူများ

Who we are > Governance

အခြေခံမူများ

Who we are > Governance

အခြေခံမူများ

ရိုးမဘဏ်၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည် ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ဆက်လက်တိုးတက်လာစေရန် တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည်။ ကောင်းမွန်သော ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုသည် အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင်သူများ အားလုံးအတွက် အကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေမည့် လူမှုရေးရာနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးများ ဖန်တီးရာမှာ အထူးအရေးပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ကော်ပိုရိတ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ မူဘောင်သည် စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဖွဲ့အစည်း (OECD) ၏ စည်းစနစ်များ အပေါ်တွင် အခြေခံထားပါသည်။ အောက်ပါ ဇယားတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှု စည်းမျဉ်းများနှင့် မူဘောင်များ မည်သို့ ဖွဲ့စည်းထားသည်ကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဉ်းများကျွန်ုပ်တို့၏ နည်းလမ်း

တာဝန်ခံမှုရှိခြင်း
ရိုးမဘဏ်သည် Stakeholder များ အားလုံးအတွက် တာဝန်ခံမှု ရှိသည်။ ဤအချက်ဖြင့် ရိုးမဘဏ်၏ ဘုတ်အဖွဲ့သည် မဟာဗျူဟာ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က မဟာဗျူဟာ အကောင်အထည် ဖော်ခြင်း ကွပ်ကဲခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်သည်။

အကျိုးရှိခြင်း
ခိုင်လုံသော ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း ဆိုင်ရာ မူဘောင်တစ်ရပ်ကို ကျင့်သုံးရန်အတွက် ပြုလုပ်လျက် ရှိသည်။ မူဘောင်သည် စီးပွားရေး စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စျေးကွက် ခိုင်မာမှုတို့အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေရန် သေချာစေပါသည်။

မျှတမှုရှိခြင်း
ရိုးမဘဏ်သည် အစုရှယ်ယာဝင်များ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အစုရှယ်ယာဝင်များအားလုံး (အငယ်စား အစု ရှယ်ယာဝင်များ အပါအဝင်) အတွက် သာတူညီမျှသော အခွင့်အရေးပေးမှုများ ရရှိရန် ရိုးမဘဏ်သည် ကြိုးစားလျက် ရှိသည်။

ပွင့်လင်း မြင်သာမှု ရှိခြင်း
ရိုးမဘဏ်သည် ဘဏ်နှင့်ပတ်သက်၍ အရေးကြီးကိစ္စရပ်များကို တိကျမှန်ကန်ပြီး အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဖြစ်စေရန်အပြင် အချက်အလက်များအား လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်ရန် သေချာစေပါသည်။

တာဝန်ယူမှု ရှိခြင်း
ရိုးမဘဏ်သည် ချမှတ်ထားသော ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ နှင့်အညီ စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင်သူများ၏ အခွင့်အရေးများအား အသိအမှတ် ပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ရိုးမဘဏ်နှင့် စီးပွားရေးနှင့် သက်ဆိုင်သူများအကြား ခိုင်မာသော ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများ တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းသည် ပိုမိုခိုင်မာသော မြန်မာ့စီးပွားရေး စနစ်တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက် အလွန်အရေးပါသည် ဟု ယုံကြည်ပါသည်။

ထို့အပြင် ရိုးမဘဏ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကော်ပိုရိတ် စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းကို အသုံးပြုပြီး ဘဏ်၏ လက်ရှိ အုပ်ချုပ်ရေး နည်းစနစ်များနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ရင့်ကျက်မှုကို ဆန်းစစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များကိုနေရာတွင်ရရှိနိုင်သည်။

ဆက်စပ် အကြောင်းအရာများ

မူဝါဒများ

မူဝါဒများ

ရိုးမဘဏ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံမူများနှင့် တန်ဖိုးများ သည် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ကိုင်ပုံကို ပုံဖော်သည်။

Read More
အစည်းဝေးတက်ရောက်ခြင်း

အစည်းဝေးတက်ရောက်ခြင်း

၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၂၂ခုနှစ် မတ်လအတွင်း ဘုတ်အဖွဲ့သည် ၆ ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။

Read More
အုပ်ချုပ်မှုပုံစံဖွဲ့စည်းပုံ

အုပ်ချုပ်မှုပုံစံဖွဲ့စည်းပုံ

ရိုးမဘဏ်၏ ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုပုံစံ ဖွဲ့စည်းပုံသည် ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒအရ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။

Read More