တရားမ၀င် ကြားခံငွေလွှဲပေးသူများကို အသုံးမပြုပါနှင့်။